Jump to content

Welcome to Dopalamy.com!

You are currently viewing the forum as a guest, you do not have access to the full forum manual and a lot of material that can only be viewed by the registered new forum. Create an account and use a powerful knowledge source! By registering an account, you have a no-logs policy. We do not store private user data.

See what you gain by staying on our forum:

 • The ability to send private messages to other users
 • Participate in the full RC chat news
 • Access to partner subforum, contests, free samples

Don't wait, Sign Up today!


decster

Użytkownik Forum
 • Content Count

  48
 • Joined

 • Last visited

About decster

 • Rank
  Kolekcjoner Opakowań

Informacje o profilu

 • Płeć
  Mężczyzna

Recent Profile Visitors

3,065 profile views
 1. Polecam wszystkim nieświadomym swoich praw. Każdy wezwany, czy to w charakterze świadka, czy podejrzanego przed przesłuchaniem POWINIEN otrzymać kopię tego na piśmie do zapoznania się. W rzeczywistości bywa różnie. Warto jednak przeanalizować sobie wszystko na "zimno" i nie dać się potem załadować w chuja. Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach świadka Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która - w ocenie organu prowadzącego postępowanie - może posiadać informacje przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy i została wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań. Przepisy procedury karnej nakładają na osobę wezwaną w charakterze świadka obowiązki, których niewykonywanie może skutkować stosowaniem kar porządkowych lub odpowiedzialnością karną, ale przepisy te przyznają też świadkowi rozległe uprawnienia. I. Obowiązki świadka 1. Obowiązek stawiennictwa na wezwanie i pozostawania do dyspozycji organu procesowego do czasu zakończenia czynności. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w miejscu i godzinie wskazanej w wezwaniu (art. 177 § 1 kpk). Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu (art. 177 § 2). Możliwe jest również przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość ( art. 177§ 1a kpk). Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawi się albo bez zezwolenia oddali się z miejsca czynności przed jej ukończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10.000 zł. Ponadto można zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. 2. Obowiązek składania zeznań. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożyć zeznania (art. 177 § 1 kk). Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, mimo pouczenia o istnieniu takiego obowiązku, mogą być stosowane wobec niego kary porządkowe w postaci kary pieniężnej do 10.000 zł lub kary aresztowania na czas do 30 dni (art.287 kpk). 3. Świadek ma obowiązek złożenia przyrzeczenia (art. 187 kpk). Złożenie przyrzeczenia następuje przed sądem lub wyznaczonym sędzią, przy czym za zgodą obecnych stron można odstąpić od odbierania przyrzeczenia (art.187 kpk). 4. Obowiązek zeznawania prawdy. Świadek jest obowiązany zeznawać prawdę i nie może zatajać prawdy. Świadek, który umyślnie zeznaje nieprawdę, bądź zataja prawdę podlega odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa z art. 233 § 1 kk. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Podkreślić należy,że przestępstwo to należy do kategorii przestępstw umyślnych, a zatem można je popełnić jedynie przez świadome i celowe zeznawanie nieprawdy, bądź zatajanie prawdy. Rozbieżności ze stanem faktycznym, które wynikają z niepamięci, bądź wadliwego postrzegania świadka, nie stanowią czynu zabronionego. O obowiązku zeznawania prawdy i nie zatajania prawdy, świadek powinien zostać uprzedzony przed rozpoczęciem przesłuchania. II. Uprawnienia świadka 1.Prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie. Prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie stanowi najważniejsze z przysługujących świadkowi uprawnień. Przepisy przewidują możliwość skorzystania przez osobę wezwaną do złożenia zeznań z prawa do odmowy składania zeznań. Prawo takie przysługuje osobom najbliższym dla podejrzanego (oskarżonego) (art. 182 § 1 i 2 kpk). Osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, jej małżonek oraz osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje także osobie, będącej w innej toczącej się sprawie oskarżoną o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art.182 § 3 kpk). Świadek może bez podania przyczyny uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli w ten sposób mógłby narazić siebie lub osobę najbliższą na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową (art. 183§ 1 kpk). Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie (art. 185 kpk). 2. Świadek może złożyć wniosek, aby czynność okazania, w trakcie której są mu okazywane inne osoby w celu rozpoznania, przeprowadzona została w sposób wyłączający możliwość rozpoznania osoby świadka przez osobę rozpoznawaną (art. 173 § 2 kpk). 3. Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą (art. 183 § 2 kpk). 4. Świadek może zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec niego lub osoby najbliższej w związku z jego zeznaniami. Pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której świadek jest zatrudniony, lub na inny wskazany przez niego adres (art. 191 § 3 kpk). Obawa użycia przemocy czy groźby bezprawnej musi być zawsze uzasadniona, a więc realna i konkretna. Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego 1. Podejrzanemu przysługuje prawo do: - składania wyjaśnień. - odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania. - składnia wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, obecności przy czynnościach dowodowych. - korzystania z pomocy obrońcy. - żądania przesłuchania go z udziałem ustanowionego obrońcy, którego niestawiennictwo nie tamuje przesłuchania (art. 300, 301 .k.p.k.). - korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim (art. 72 § 1 k.p.k.). - złożenia wniosku o skierowanie sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego albo wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie za zgodą pokrzywdzonego (art. 23a § 1 k.p.k.). - złożenia przez niego lub jego obrońcę wniosku o powiadomienie go o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami śledztwa - dochodzenia i terminie uprzedniego przejrzenia akt sprawy. - końcowego zaznajomienia z materiałami śledztwa - dochodzenia. 2. Podejrzany jest obowiązany poddać się: - oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała, wolno także w szczególności od podejrzanego pobrać odciski palców, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom (art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k.). - badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia, z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu podejrzanego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności podejrzany jest obowiązany - przy zachowaniu tych warunków - poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu (art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k.). - pobraniu wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to jego zdrowiu lub innych osób (art. 74 2 pkt 3 k.p.k.). 3. Podejrzany pozostający na wolności: - obowiązany jest stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni. W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa podejrzanego można zatrzymać i sprowadzić przymusowo (art. 75 § 1 i 2 k.p.k.). - jeżeli przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju; w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju, albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone (art. 138 k.p.k.). - jeżeli podejrzany, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, pisma wysłane pod tym adresem, uważa się za doręczone (art. 139 k.p.k.).
 2. Substancje, które sprzedawane były od początku miesiąca w sklepie przy ul. Wschodniej w Łodzi (prawdopodobnie tzw. dopalacze, m.in. wąsoklej, green i blue fire oraz neo light), zostały przekazane do Centrum Badań Kryminalistycznych. Wyniki badań zaważą na dalszych losach właściciela sklepu. – Rano akta trafiły ponownie do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w celu prowadzenia dalszego postępowania – poinformowała wczoraj Jadwiga Jasiulewicz, prokurator rejonowy dla dzielnicy Łódź Śródmieście. Oprócz specyfików odnalezionych w łódzkim sklepie policja przekazała do badań ponad 120 substancji, które znajdowały się w bliźniaczym sklepie w Pabianicach. Jak informuje Joanna Kącka, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wczoraj przesłuchano właściciela lokalu, wynajmowanego na łódzki sklep i sprzedawczynię – matkę właściciela obu sklepów, oficjalnie handlujących rozmaitymi gadżetami. Mimo że nie wydano nakazu ich zamknięcia, od ubiegłego poniedziałku są nieczynne. No proszę drugim sklepikiem się nie pochwalili Żródłó: Expres Ilustrowany 2011-12-29
 3. Ayahuasca - wywołujący wizje napój amazońskich szamanów - dotarł do Łodzi. Specyfik może zniszczyć psychikę tych, którzy go piją. Do łódzkiej fundacji Dominik zgłosili się rodzice dwudziestokilkuletniej dziewczyny. Wrażliwa, dobrze zapowiadająca się artystka dostawała ayahuascę (czyt. ajałaskę) od szamana z Warszawy. - Po pewnym czasie dziewczyna rzuciła pracę, zaniedbała mieszkanie. Uzależniła się psychicznie od szamana, który dawał jej zioła - wylicza ojciec Krzysztof Pałys, dominikanin, pracujący w fundacji. Ten przypadek nie jest odosobniony. - W ciągu ostatniego pół roku mieliśmy trzy takie zgłoszenia. To bardzo dużo - mówi ojciec Pałys. Co to jest ayahuasca? To rozszerzający świadomość napój, stosowany od wieków przez Indian z Amazonii. Ma wprowadzać w trans, łączący z duchami przodków i dawać wizje. Wywar jest mieszanką trzech ziół. Dwa z nich są w Polsce nielegalne. W Łodzi prowadzone są rytuały picia ayahuasci. Termin i miejsce spożycia naparu rozsyłane są mejlowo wśród zaufanych osób, interesujących się szamanizmem. Narkotyk kupuje się też w internecie. Ayahuascę zna Mirko Fernandez Sanchez, Peruwiańczyk z Łodzi, lider zespołu Kurakas. - Indianie żyjący w Amazonii nauczyli się wykorzystywać właściwości różnych tamtejszych roślin - wyjaśnia. - Ayahuasca pomaga zajrzeć w głąb siebie. Jest jednak bardzo niebezpieczna. Nie powinny go zażywać osoby nieletnie. Zakonnicy powiadomili Monar. Ale do łódzkich poradni pacjenci z problemami po ayahuasce jeszcze nie trafili. - Mieliśmy raz pacjenta, który najadł się pejotlu (substancji halucynogennej) - przyznaje Jakub Rychter, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień. - Środki halucynogenne nie uzależniają, ale pod wpływem wizji można zrobić sobie krzywdę, np. wyskoczyć przez okno. Czasem urojenia nie ustępują. Już po jednym razie mogą pojawić się zaburzenia psychiczne, czasem konieczna jest hospitalizacja. Źródło: Dziennik Łódzki 2011-12-19
 4. Siemanko !!! Przypadkowo natrafiłem na ciekawa promocję z której na pewno ucieszą się wszyscy użytkownicy "Orange na kartę" Zabawa promocyjna Orange "Tajemnicze kody" Orange przygotowało ciekawą zabawę promocyjną dla swoich użytkowników na kartę. W jej ramach Orange będzie publikowało w tajemnicze kody. Publikowane są one na stronie internetowej operatora oraz koncie na Facebook. Po zdobyciu kodów i przesłaniu SMS-em pod bezpłatny numer 80101 można otrzymać gratisowe pakiety minut i SMS-ów. Użytkownik może skorzystać z danego kodu tylko raz, jednak kody można przekazywać innym osobom. Po ich zastosowaniu otrzymają one także bonus. KODY WYSYŁAĆ NA 80101 - WIELKOŚĆ LITER MA ZNACZENIE !!! KOCHAM ORANGE - 60 minut do wszystkich sieci 123456789 - 60 minut do orange 987654321 - 60 minut do orange ORANGE - 50 minut do orange WIOSNA - 50 minut do orange 83JE7KAY - 5 minut do wszystkich sieci POP - 100 sms-ów do orange wymienne na mms-y SM4F4F - 15 sms-ów do orange wymiennych na mms-y ONE - 60 sms-ów do orange wymiennych na mms-y
 5. (...) W sukurs rządowi przyszedł w ostatnich tygodniach parlament. Na wniosek posłanki PO Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Biuro Analiz Sejmowych przygotowało dokument, dzięki któremu ma być możliwa likwidacja internetowego kanału dystrybucji dopalaczy. Według sejmowych prawników, wysyłanie z zagranicy środków zastępczych (pod taką nazwą kryją się dopalacze w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii) jest de facto wprowadzaniem ich do obrotu na terytorium Polski i udostępnianiem osobom trzecim. Tego zaś ustawa zabrania. Co to oznacza w praktyce? Pełne ręce roboty dla urzędów celnych i Sanepidu. Ta pierwsza instytucja już od jakiegoś czasu wyrywkowo zatrzymuje niektóre podejrzane przesyłki z Czech, otwiera je, po czym kieruje dopalacze do laboratorium. Po stwierdzeniu, że zawarta w nich substancja może być szkodliwa dla zdrowia, urząd celny prosi o ostateczną opinię ­Sanepid, a ten zgłasza do sądu wniosek o przepadek mienia. Teraz jednak, po wydaniu przez Sejm ekspertyzy, możemy się spodziewać całej fali takich przypadków, co oznacza jednak spore koszty dla państwa. Każdą próbkę trzeba będzie przebadać. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, celnicy już weszli w kontakty z firmami kurierskimi i mają doskonałe rozeznanie, z jakich firm w Czechach trafiają do Polski dopalacze. Zamówienie w laboratorium Postanowiliśmy sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Poprzez internet zamówiliśmy w czeskim Libercu, w sklepie prowadzonym oczywiście przez Polaków, jeden z najpopularniejszych dopalaczy (nazwy nie podajemy, by nie reklamować produktu). Chcieliśmy go przekazać do badań w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. Według sejmowych ekspertów co prawda sprzedawanie dopalaczy jest zabronione, ale już nabywanie ich jest zgodne z prawem. Złamalibyśmy je dopiero, gdybyśmy poczęstowali kogoś naszym suszem. Źródło: Onet.pl 26.04.2011 CAŁOŚĆ
 6. Silnoręki wziął mnie rok temu dla okupu, rodzice nie chcieli zapłacić i tak już zostałem
 7. We wtorek (12 IV) policja otrzymała zgłoszenie, że na poczcie w Osiecznej znajduje się paczka, w której mogą być narkotyki. Pies wskazał przesyłkę. W środku były dopalacze. Prokurator zdecyduje co dalej z paczką i adresatem. - Po otrzymaniu zawiadomienia na miejsce wysłani zostali funkcjonariusze z z psem, który wskazał paczkę - relacjonuje Piotr Rosiński, rzecznik komendy w Lesznie. - Przesyłka została nadana z Polski. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, z Cieszyna. Wewnątrz znajdowały się dopalacze, których sprzedaż jest w Polsce zabroniona. Źródło : Panorama leszczyńska 13.04.2011
 8. Kilka razy zamawiałem z kol. i nie było problemu, teraz widzę, że w razie wtopy umywają łapy i zachowują się po kurewsku... Skasowaliśmy hajs to niech się tera frajer martwi. Problem w tym, że teraz będzie tylko gorzej z tymi paczkami i zaraz zaczną się takie jajca w innych sklepach. Cała ta banda cwelników zapewne czynnie bierze udział w dyskusjach na forum i już rozkminili, że to strzał w 10, a zauważyłem też, że co niektórzy jeszcze bardziej ułatwili im robotę pisząc co, skąd, ile, kiedy i dlaczego, a ten sklep to na kopertach nakleja żółte słoneczko, a tamten to okleja brązową taśmą itd...
 9. Siemanko, dziś rano wchodząc na stronę forum przywitała mnie taka niespodzianka: Trwało to od 9.00, dopiero teraz udało mi się wejść na stronę.
 10. Co z tego, że na kartę jak znają twój numer i twoi koledzy to potwierdzili/potwierdzą Po drugie ja też miałem tela na "kartę" i psy zapukały do mnie do domu w sprawie słuchawy, którą nabyłem co się potem okazało, że była wyjebana. Dodam tylko, że korzystałem już z innego tela, a oni powiedzieli, że to było 8msc temu. Słuchawa była wyjebana w piątek w nocy, a w sobotę po południu mój numer jako pierwszy logował się w sieci i te kurwy za wszelką cenę chciały se zrobić ze mnie kozła i dojebać mi dyche. Także w dobie dzisiejszej technologi chuj zmienia to, że na "kartę" będą mieli sprawę do ciebie to cię wytropią wkońcu psy... Ps. Numer z którego korzystałem nie był zarejestrowany w sieci.
 11. Siemanko !!! Nudząc się wpadłem na pomysł utworzenia tematu, w którym każdy dodawałby info o wydarzeniach muzyczno-rozrywkowych 8) z dziedziny, którą preferuje. Generalnie chodzi mi o to, żeby każdy zrozumiał o co mi chodzi i dopisywał tylko konkretne według siebie eventy, które nie odbywają się "codziennie" Czy to ze względu na udział unikatowych gości, czy po prostu organizowane są od wielkiego dzwonu. Myślę, że dla wszystkich będzie to zrozumiałe. Zacznę może od wydarzenia nie nagłaśnianego tak medialnie jak np koncert Iron Maiden, których też lubie, aczkolwiek dla mnie jak i zapewne całej rzeszy miłośników gatunku jest to jedna z równie ciekawych pozycji Data i miejsce imprezy: 08.04.2011 Hala Expo Miasto: Łódz Start: 19:00 Bilety: 35 pln - 50 pln Styl: drum'n'bass Drum & Bass Night PS1 Znalazłem jeden zbliżony temat, ale bardziej nastawiony na festiwale, a przecież wiemy, że nasza kochana forumowa społeczność ma szeroko rozwinięte gusta muzyczno-rozrywkowe. PS2 Jeżeli nie będzie większego zainteresowania tematem to prosiłbym któregoś z modów o usunięcie... Na ch.. ma dyndać niepotrzebnie. Pozdro
 12. 21-letni mężczyzna z objawami zatrucia dopalaczami 
trafił na Oddział Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy przy ul. św. Teresy w Łodzi. 
Przywiozła go z Pabianic karetka pogotowia. Twierdził, że był właścicielem sklepu z dopalaczami, a po zamknięciu takich przybytków z żalu sam zażywa środki, których nie sprzedał. 
– Pacjent miał przyspieszoną czynność serca, podniesione ciśnienie krwi – mówi dr Jacek Rzepecki z Oddziału Toksykologii IMP. – Był bardzo pobudzony i zachowywał się agresywnie. Otrzymał środki uspokajające i trafił na oddział intensywnej opieki medycznej. Źródło : Express ilustrowany 2011-04-04
 13. "Śmiej się, a cały świat będzie się śmiał z tobą. Płacz, a będziesz płakał sam."

  1. mehez

   mehez

   z zycia wzieta

Tags

Dopalamy.com


dopalacze sklepy, opinie o sklepach z dopalaczami, sklepy z dopalaczami, dopalacze sklepy internetowe, dopalacze sklep internetowy, dopalacze sklep, gdzie kupić dopalacze, research chemicals, research chemicals shop, research chemicals opinions, research chemicals reviews, buy research chemicals, buy research chemicals online, kopen research chemicals, winkel research chemicals, Meningen research chemicals, beoordelingen research chemicals, kaufen research chemicals, Geschäft research chemicals, Meinungen research chemicals, Bewertungen research chemicals, comprar research chemicals, tienda research chemicals, comentarios research chemicals, opiniones research chemicals, 3-CMC, 4-CMC, 4-CEC, 3-CEC, 4-MMC, 4-EMC, 4-MEC, 3-MMC, 3-MEC, alfa-PVP, alpha-PVP, α-PVP, HEX-EN, NEH, MDPHP, HEP, NEP, MDPEP, alfa-pihp, alpha-pihp, alfa-php, alpha-php, a-PVT, pentedron,

Main

helpful links


Chatbox Clubs Calendar Ranking

Important Links

Most Important Links


News Chat unban Rank Advertisement Hall of Fame

Staff Team

List With Staff Members


×
×
 • Create New...